Nadorster Str. 107 - Stadt Oldenburg
Nadorster Str. 107

Nadorster Str. 107

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung (C) LGN
Netzbezeichnung Montagehöhe Hauptstrahlrichtung Sicherheitsabstand Sicherheitsabstand
[m] [°] horizontal [m] vertikal [m]
E+-UMTS 20,00 0 3,19 0,34
E+-UMTS 20,00 120 3,19 0,23
E+-UMTS 20,00 240 3,19 0,34
E+-GSM 20,00 30 4,14 0,29
E+-GSM 20,00 320 4,14 0,29
Foto 1
Foto2